برخی از شرکت های متقاضی

تاکنون بیش از 5700 شرکت دانش بنیان، صنعتی و تجاری به آزمون استخدام بخش خصوصی پیوسته‌اند.


نظرات شرکت‌ها

تجربیات برخی از داوطلبان