آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور
آزمون استخدام بخش خصوصیآزمون استخدامیشرکت فناورشرکت دانش بنیانکاریابیآزمون بخش خصوصیشرکت تجاریفرصت شغلیوزارت کاراستخداممیزان گستران شریفجذب نیروی انسانیمجوزجذب نیروشرکت صنعتیشرکت خصوصیداوطلبانآزمون استخدامتمدید ثبت نامآداک سنجش کویر
اخبار
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,شرکت ایده‌پردازان به‌نگار قرن به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
شرکت ایده‌پردازان به‌نگار قرن به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/9/14 - 17:11

شرکت ایده‌پردازان به‌نگار قرن به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,شرکت پشتیبان روزهای رویایی به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
شرکت پشتیبان روزهای رویایی به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/9/14 - 17:09

شرکت پشتیبان روزهای رویایی به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,شرکت اگزا به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
شرکت اگزا به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/9/12 - 15:18

شرکت اگزا به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,توسعه دانش فروزان صنعت بینا به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
توسعه دانش فروزان صنعت بینا به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/9/12 - 15:14

شرکت دانش فروزان صنعت بینا به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,سافا به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
سافا به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/9/10 - 14:03

.شرکت دانش بنیان سامانه‌های آزاد فناوری اطلاعات ایده‌آل آینده ایرانیان (سافا) به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,توسعه ارتباطات کارا سورین به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
توسعه ارتباطات کارا سورین به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/9/8 - 9:46

شرکت توسعه ارتباطات کارا سورین به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,توسعه صنایع دانش‌بنیان شگرف به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
توسعه صنایع دانش‌بنیان شگرف به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/9/7 - 11:25

شرکت مهندسی توسعه صنایع دانش‌بنیان شگرف به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,آرین پادرا صنعت به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
آرین پادرا صنعت به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/9/7 - 11:10

شرکت فنی و مهندسی آرین پادرا صنعت به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,فروشگاه مرجع تبلت ایران به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
فروشگاه مرجع تبلت ایران به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/9/7 - 10:59

فروشگاه اینترنتی مرجع تبلت ایران به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,شرکت سازه‌های پارچه ای ماهوت به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
شرکت سازه‌های پارچه ای ماهوت به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/9/3 - 15:22

.شرکت معماری سازه‌های پارچه ای ماهوت به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند

پایگاه اطلاع رسانی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور