این آزمون داوطلب را به شرکت های بسیاری معرفی می کند
1399/2/1 - 16:55حسین دشتی داوطلب آزمون: آزمون به دلیل گستردگی شرکت های خصوصی نسبت به دولتی، داوطلب را به شرکت های بیشتری معرفی می کند. وی افزود: تاثیر مصاحبه حضوری بیشتر از مصاحبه نوشتاری است، چون فرد بهتر میتواند خود را نشان دهد و گزینه های بیشتری در اختیار دارد.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها