جذب از طریق آزمون باعث کاهش انحراف معیار می‌شود
1398/10/1 - 17:44«آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌کنندگانی با رزومه‌های تخصصی و باکیفیت دارد که باعث کاهش انحراف معیار می‌شود.»
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها