کارشناس جذب شرکت برهان رایان متین: «آزمون استخدام بخش خصوصی خلاقیتِ موردنیاز بازارکار است»
1398/8/13 - 16:46آزمون استخدام بخش خصوصی شیوه و طرح خوبی است؛ چرا که در بازارکار امروز به خلاقیت‌هایی این‌چنینی نیاز داریم. حلقه اتصال شرکت‌ها و متقاضیان کار باید به درستی برقرار شود که این آزمون کمک می‌کند تا حلقه مفقودی به درستی در جای خودش قرار بگیرد.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها