آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در اهواز
1397/11/15 - 16:49کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در اهواز، 27 دی 1397

برچسب ها
آزمون استخدامیآزمون استخدام بخش خصوصیآزمون استخداماهوازمرحله حضوریکلیپ