کارشناس استخدام: "تخصص‌محور بودن آزمون ویژگی مهمی است"
1398/7/9 - 15:06رضا اسماعیلی کارشناس جذب و استخدام شرکت "طراحی موسس صنایع انرژی" کرمان که از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی به جذب نیرو پرداخته اعتقاد دارد تاکید آزمون روی تخصص‌ها، امتیاز مهمی برای شرکت‌های خصوصی به همراه دارد. صحبت‌های این کارشناس منابع انسانی را در مورد تفاوت ویژگی‌های کار در شرکت‌های دولتی و خصوصی بشنوید.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها