آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در تبریز
1397/11/15 - 16:16کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در تبریز، 20 دی 1397

برچسب ها
آزمون استخدام بخش خصوصیآزمون استخداممرحله حضوریتبریزکلیپتیزر