"ویژگی‌های آزمون: جمعیت قابل توجه و مشاغل متنوع"
1398/6/24 - 19:29چه فاکتورهایی باعث اعتماد مدیران شرکت‌ها به آزمون استخدام بخش خصوصی می‌شود؟ مدیرعامل شرکت "یک‌ودو"ی تهران از جمعیت قابل توجه داوطلبان و تنوع کم‌نظیر مشاغل به عنوان دو ویژگی اصلی آزمون یاد می‌کند.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها