آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


"صحبت حضوری بین کارفرما و داوطلب ویژگی مهم آزمون است"
1398/6/14 - 10:53کارشناس استخدام شرکت "میراث آرکا" آزمون استخدام بخش خصوصی را فرصتی خوب برای مواجهه با داوطلبان متخصص در حوزه‌های مختلف می‌داند.

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها