"صحبت حضوری بین کارفرما و داوطلب ویژگی مهم آزمون است"
1398/6/14 - 10:53کارشناس استخدام شرکت "میراث آرکا" آزمون استخدام بخش خصوصی را فرصتی خوب برای مواجهه با داوطلبان متخصص در حوزه‌های مختلف می‌داند.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها