آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


"روایت برنامه عصر جدید از آزمون استخدام بخش خصوصی"
1398/6/2 - 15:47تعدادی از داوطلبانی که از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی موفق به استخدام در شرکت‌های برتر کشور شده‌اند، در برنامه «عصر جدید» از ویژگی‌های آزمون و تاثیر آن بر زندگی شغلی‌شان می‌گویند.

نظرات شرکت ها
نظرات شرکت ها