"در مصاحبه آزمون استخدام بخش خصوصی سلیقه شخصی اعمال نمی‌شود"
1398/5/30 - 15:05"آزمون استخدام بخش خصوصی در مقایسه با آزمون استخدامی دولتی استرس کمتری دارد؛ زیرا مصاحبه آزمون‌های دولتی به صورت تیمی برگزار می‌شوند که باعث افزایش استرس کارجویان، نادیده گرفتن توانایی‌های فردی آنها و دخیل کردن سلایق شخصی مصاحبه‌کنندگان می‌شود. اما در مصاحبه آزمون استخدام بخش خصوصی مصاحبه فقط توسط نماینده شرکت انجام می‌شود که این موضوع استرس داوطلب را کاهش می‌دهد."
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها