آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


انعکاس خبر آغاز ثبت‌نام سومین آزمون استخدام بخش خصوصی در بخش‌های خبری سیما
1398/5/27 - 16:24آغاز ثبت‌نام سومین آزمون استخدام بخش خصوصی در جریان همایش مجمع هماهنگی بخش خصوصی در بخش‌های مختلف خبری سیما مورد توجه و انعکاس قرار گرفت.

برچسب ها
آزمون استخدامیآزمون استخدام بخش خصوصیشایستگی شغلیآزمون استخدام سراسریاستخدام شرکت‌های خصوصیاستخدام در شرکت خصوصی