آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


تطابق و استاندارد بالای سوالات نسبت به رشته و حوزه‌ی کاری
1401/5/1 - 9:59یکی از داوطلبان موفق آزمون استخدام بخش خصوصی: "سطح سوالات آزمون خیلی خوب بود و کسانی که قبلا در این حوزه مهارت داشت می‌توانستند به سوالات جواب دهند و حوزه کاری و شرکتی که در آن استخدام شدم با رشته تحصیلی تطابق کامل دارد."

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها