آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


گذراندن دوره سربازی متناسب با رشته تحصیلی از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی
1401/5/1 - 9:27یکی از داوطلبان موفق آزمون استخدام بخش خصوصی: "اینکه افراد بتوانند متناسب با تخصص و رشته خود خدمت سربازی را انجام دهند مزیت بزرگی است. من از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی به یک شرکت دانش‌بنیان معرفی شدم و مشغول به گذراندن خدمت سربازی متناسب با رشته خود هستم."

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها