آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


فرصت استخدام در مجموعه گلستان
1401/4/26 - 12:11مژگان اشکوه، مدیر سرمایه انسانی صنایع غذایی گلستان: استخدام ما از سراسر کشور خواهد بود و در سال ۱۴۰۱ استخدام ما از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی خواهد بود. شرکت گلستان، با بیش از ۶۰۰۰ نفر نیروی انسانی در ۱۵ شعبه در سراسر کشور، یکی از ۴۹۰۰ سازمان و شرکت متقاضی جذب نیرو از آزمون استخدام بخش خصوصی است.

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها