توجه به مهارت و شخصیت در آزمون استخدام بخش خصوصی
1401/4/26 - 11:18یکی از داوطلبان موفق آزمون استخدام بخش خصوصی: "توجه به مهارت و شخصیت‌ در آزمون استخدام بخش خصوصی منجر به استخدام من در این شرکت شد، در حالی که هیچ معرف و آشنایی نداشتم."
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها