چارچوب شخصیتی و ویژگی‌های یک فرد خیلی مهمتر از مدرک تحصیلی است
1400/4/26 - 16:37مدیر جذب و استخدام بانک پاسارگاد با تاکید بر نقش ویژگی‌های شخصیتی یک فرد در عملکرد شغلی او، گفت: سازمان‌ها باید به سمت ارزیابی شخصیتی فرد در روند استخدام حرکت کنند و بعد به ارزیابی تخصصی او بپردازند.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها