آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


روشی که آزمون استخدام بخش خصوصی در پیش گرفته، بسیار موفق است
1400/4/17 - 18:04بهنام بیک‌زاده، عضو هیئت مدیره شرکت سامانه گستر رشد از سطح بالای افرادی که در آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت کرده‌ند می‌گوید

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها