آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


از طریق اطلاعیه‌ها با آزمون استخدام بخش خصوصی آشنا شدم
1400/4/17 - 18:00علی با‌وفا، داوطلب دسته شغلی فناوری اطلاعات از نحوه آشنایی با آزمون استخدام بخش خصوصی می‌گوید.

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها