از طریق اطلاعیه‌ها با آزمون استخدام بخش خصوصی آشنا شدم
1400/4/17 - 18:00علی با‌وفا، داوطلب دسته شغلی فناوری اطلاعات از نحوه آشنایی با آزمون استخدام بخش خصوصی می‌گوید.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها