آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


زمان‌بندی برگزاری آزمون به‌موقع و خوب بود.
1400/4/17 - 17:57حدیثه حیاتی، داوطلب گروه شغلی فنی و مهندسی از شرایط آزمون و برگزاری منظم آزمون‌های حضوری و نظرسنجی می‌گوید.

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها