آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


همه مراحل آزمون استخدام بخش خصوصی طبق برنامه بود
1400/4/17 - 16:07حسن قربانی، فارغ‌التحصیل رشته ژنتیک از دانشگاه اصفهان از برنامه‌ریزی مناسب در مراحل آزمون استخدام بخش خصوصی می‌گوید.

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها