آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


کارنامه راهنمای شغلی، یک دفترچه جامع و کامل شخصیتی و مهارتی
1399/5/12 - 12:13 کارنامه راهنمای شغلی آزمون استخدام بخش خصوصی، یک دفترچه جامع و کامل شخصیتی و مهارتی مختص به یک فرد است که نوجوانان و جوانان با استفاده از آن می‌توانند با ویژگی‌های شخصیتی آشکار و پنهان خود به طور کامل آشنا شوند و برای آینده شغلی خود با استفاده از آن تصمیم‌گیری کنند. فراخوان نام‌نویسی در چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی تنها تا ساعت ٢۴ دوازدهم مردادماه (امشب) مهلت دارد. www.inre.ir

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها