آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور

چندرسانه‌ای، آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

چندرسانه‌ای
کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در مشهد

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در مشهد، 26بهمن 1397

گزارش تصویری مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در شیراز

مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی، با حضور پذیرفته شدگان مرحله نخست و نمایندگان شرکت ها، 18 بهمن در شهر شیراز برگزار شد.

گزارش تصویری مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در کرمان

مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی، با حضور پذیرفته شدگان مرحله نخست و نمایندگان شرکت ها، 11 بهمن در شهر کرمان برگزار شد.

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در شیراز

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در شیراز،18بهمن 1397

گزارش تصویری مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در اصفهان

مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی، با حضور پذیرفته شدگان مرحله نخست و نمایندگان شرکت ها، 4 بهمن 1397 در شهر اصفهان برگزار شد.

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در کرمان

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در کرمان،11بهمن 1397

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در اصفهان

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در اصفهان، 4 بهمن 1397

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در اهواز

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در اهواز، 27 دی 1397

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در تبریز

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در تبریز، 20 دی 1397

گزارش تصویری مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در اهواز

مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی، با حضور پذیرفته شدگان مرحله نخست و نمایندگان شرکت ها، 27 دی 1397 در شهر اهواز برگزار شد.

گزارش تصویری مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در تبریز

مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی، با حضور پذیرفته شدگان مرحله نخست و نمایندگان شرکت ها، 20 دی 1397 در شهر تبریز برگزار شد.

پایگاه اطلاع رسانی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور